Cách chạy một chương trình AutoLISP tự động

Tags


Bước 1: Tại AUTOCAD command line nhập AppLoad (hoặc vào Tools > Load Application).

Bước 2: Chọn Contents.
Bước 3: Chọn Add.
Bước 4: Chọn file autolisp > Add > Close > Close.