Cách chạy một chương trình AutoLISP

Tags

Bước 1: Tại AUTOCAD command line nhập AppLoad (hoặc vào Tools > Load Application).
Bước 2: Chọn file autolisp > Load > Close.

This Is The Oldest Page